REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   Administratorem danych osobowych jest spółka prowadząca działalność pod firmą BOX Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000721315 przy ul. Postępu 11a 02-676 Warszawa

2.   We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami: 

 • Telefonicznie 575 466 912 (koszt połączenia wg taryfy operatora) 
 • wysyłając wiadomość pod adres e-mail: info.crossfitmokotow@gmail.com
 • pisemnie na adres: ul. Postępu 11a 02-676 Warszawa

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych 

1.   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z usług klubu CrossFit Mokotów;       
 • w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 • w celu wykonywania zawartych z Tobą umów o korzystanie z usług klubu CrossFit Mokotów, w tym w celu prowadzenia Twojego indywidulanego konta na Portalu umożliwiającego zapisy na zajęcia sportowe oraz dokonywanie opłat z tytułu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”); 
 • w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania newsletteru, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług oferowanych na Portalu. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celu badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Portalu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów księgowych i podatkowych;
 • w celu i w zakresie niezbędnym do windykacji roszczeń wynikających z zawartej z Panem/Panią umowy oraz związanych z korzystaniem z Portalu, w ramach realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartych z Tobą umów o korzystanie z usług klubu CrossFit Mokotów, rejestracji Twojego konta indywidualnego na Portalu, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy. 

3.   W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newsletteru, na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.   Twoje dane osobowe pozyskane w celu realizacji zawartych umów o korzystanie z usług klubu CrossFit Mokotów będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

5.   Twoje dane osobowe pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu.

6.   Twoje dane osobowe niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Portalu, w tym w związku z rejestracją w Portalu, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń. 

7. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas zawierania i realizacji umowy. 

§ 3. Twoje Prawa 

 1. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/Panią Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2.   W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności. 

3.   Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 4. Odbiorcy danych 

 1. Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Portalu, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Portalu, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT, dostawcom usług płatniczych, w celu realizacji płatności z tytułu świadczenia usług oferowanych przez klub CrossFit Mokotów, jak również naszych partnerów, z którymi łączą nas umowy o współpracy, a także z wyjątkiem podmiotów, którym mamy obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających, znajdujących się w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone)

§ 5. Bezpieczeństwo 

 1. Na Portalu wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT Portalu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych, jak również certyfikat SSL gwarantujący poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną poprzez szyfrowanie komunikacji wymienianej pomiędzy komputerami.  

§ 6. Pliki Cookies 

1.   Podczas przeglądania Portalu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania. 

2.   Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. 

3.   W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Portalu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

4.   Jako użytkownik Portalu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Portalowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Portal. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

5.   Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Portalu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1.   Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Portalu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się na stronie Portalu. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się na naszym Portalu, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez umieszczenie informacji o zmianie w zasobach Twojego konta na Portalu. 

2.   Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy. 

3.   Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

Osiągnij z nami swoje sportowe cele

Mamy elastyczne karnety dopasowane do różnego poziomu sportowego i Twoich celów sportowych

DOŁĄCZ DO NAS